Nytt kull med sykepleierstudenter i Alta.

Som kjent bevilget Stortinget midler til 100 nye studieplasser innen sykepleie, og 20 av disse gikk til UiT – Norges Arktiske Universitet, studiested Alta. 225 kvalifiserte søkere konkurrerte om de tildelte studieplassene, og viser ganske klart interessen og behovet for nye sykepleiere i landet, og kanskje spesielt i distriktene. Og situasjonen er ikke spesiell for Alta!
Vi i Norske Utdanningssentre registrerer stort (skrikende) behov for sykepleiere i hele landet, men vil våre myndigheter følge opp med ekstra øremerkede (desentrale) studieplasser for sykepleierutdanningene i 2019?

Link https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/