VEDTEKTER
Norske utdannings- og studiesentre

Norske utdannings- og studiesentres Interesseorganisasjon, stiftet 23.4.2013

§ 1 Formål

1. Bedre rammevilkår for drift av lokale utdanningssentre

2. Jobbe for bedre tilgang på relevante studietilbud.

3. Være en høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning

4. Sikre felles norm for kvalitet

5. Synliggjøre lokale utdanningssentre som en viktig aktør i det norske utdanningssystemet

6. Bidra til samarbeid og nettverksbygging

§ 2 Organisering

Norske utdannings- og studiesentre er en frittstående medlemsorganisasjon.

§ 3 Medlemskap

Alle norske lokale og regionale utdanningssentre, kommuner eller andre kompetansemiljøer som inkluderer utdanningssenterfunksjonene møteplass, megler og motor, kan bli medlemmer av Norske utdannings- og studiesentre.
Det forutsettes at sentrene/miljøene fyller standard kriterier med hensyn til fast personell, teknologi og tilrettelagte lokaler egnet for undervisning. Kompetansemiljøer menes i denne sammenheng kunnskapsparker, næringshager, næringsklynger og lignende.

Nye kriterier for medlemskap trer i kraft fra januar 2021.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer i Norske utdannings- og studiesentre har stemmerett ved årsmøtet. Medlemmenes representanter og representanter for offentlige bidragsytere er valgbare til styreverv og andre tillitsverv i medlemsorganisasjonen.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett ved årsmøtet. Kontingent gjelder for perioden 1.1. – 31.12 pr. år

Kontigenten tar utgangspunkt i antall innbyggere sentrene/miljøene representerer. Pr. dato er avgiften satt til kr. 5 000 eller kr. 10 000 for innbyggertall, hhv. under eller over 5000 innbyggere.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Årsmøtet fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 7 Årsmøte

Årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned hvert år er medlemsorganisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder.

§ 9 Årsmøtets oppgaver

1. Godkjenne innkalling og sakliste
2. Behandle årsmelding og regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette medlemskontingent
5. Vedta budsjett for drift av Norske utdannings- og studiesentre
6. Valg
a) Styrets leder og nestleder samt 3-5 styremedlemmer – velges for 2 år
b) 2 medlemmer til valgkomite
c) Revisor

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11 Styret

Norske utdannings- og studiesentre ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, hvorav 1-2 velges av og blant studiesenterledere fra medlemskommunene. Styremedlemmene har en funksjonstid på to år, men velges slik at henholdsvis 2-3 og 3-4 medlemmer står på valg hvert år.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser for Norske utdannings- og studiesentre.
3. Sørge for at daglig drift blir ivaretatt. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra styrets møter.

§ 12 Økonomi

Drift av Norske utdannings- og studiesentre skal dekkes av medlemskontingent og ved behov, tilskudd fra utviklingsaktører.

§ 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14 Oppløsning 

Oppløsning av Norske utdannings- og studiesentre kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Norske utdannings- og studiesentre. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 13.

REVISJONER AV VEDTEKTENE:

Medlemsorganisasjonens navn ved etablering var «NILUS» – Norsk Interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra og ble stiftet 23.4.2013.

2017:
Organisasjonen skiftet navn på årsmøte 15.06.2017 til Norske Utdanningssentre med undertittel Norske Utdanningssentres Interesseorganisasjon.

2018:
Vedtektenes § 3 endret på årsmøte 07.06.18.

2020:
Vedtektenes §3 og §5 sist endret på årsmøtet 15.06.20.