Hvorfor utdanningssenter?

Utdanningsentrene dekker mange behov i sine lokalsamfunn, som eks:

 • behov for kompetanse og kompetansepåfyll i distriktene
 • behov for å ta utdanning ved siden av jobb, familie og fritid
 • behov for å ha et fysisk møtested tilrettelagt for læring og utdanning
 • behov for veiledning, godkjenning av tidligere utdanning, søknader, etc (karriereveiledning)
 • behov for kartlegging av utdanningsbehov
 • behov for personell som kan megle/forhandle fram gode utdanningstilbud
 • behov for markedsføring og rekruttering av utdanningstilbud
 • behov for å redusere kostnadene
 • behov for et kontaktpunkt lokalt/regionalt for utdanningstilbydere (alle nivå)

Hva er et utdanningssenter?

Et utdanningssenter er en fysisk møteplass og kontaktpunkt, lokalt/regionalt, for voksne mennesker som etterspør utdanning eller tar utdanning. Utdanningssentrene er tilrettelagt med undervisnings- og grupperom, leseplasser, teknisk kommunikasjons – og AV-utstyr, gode data -og internettlinjer, og et sosialt møtested.

Sentrene har i tillegg kunnskap om

 • lokal næringsvirksomhet, både privat og offentlig næringsvirksomhet
 • det norske utdanningssystemet
 • bestillerkompetanse
 • formidlerkompetanse

Sentrene er motoren og drivkraften i kompetanseutviklingen,- og en viktig utviklingsaktør,  i sine lokalsamfunn.

eller i kortform

MØTEPLASS: fysisk møteplass for mennesker som tar utdanning
MOTOR : motor og drivkraft i kompetanseutviklingen lokalt/regionalt
MEGLER : megler/forhandler fram tilpassede utdanningstilbud

Hva tilbyr utdanningssentrene?

Det er litt forskjell mellom de ulike sentrene hva de tilbyr og hva som er satsings- og fokusområder til enhver tid, men generelt tilbyr utdanningssentrene:

 • høyere utdanning
 • fagskoleutdanning
 • videregående opplæring
 • formelle/uformelle kurs
 • kompetansekartlegging (offentlig og privat sektor)
 • praktisk veiledning og oppfølging av studenter lokalt
 • assistanse til innpassing og godkjenning av tidligere utdanning
 • markedsføring
 • rekruttering
 • tilpasset lokale/regionale behov

Hvilke fordeler har dette for:

Kommunene/regionene

 • skaper miljø for læring
 • tilpasset lokale/regionale behov
 • koordinering av utdanningsbehov, offentlig og privat virksomhet
 • flere inspireres til å ta utdanning og de fleste blir i kommunen etter endt utdanning
 • studentene blir i lokalmiljøet
 • konkurransedyktig næringsliv
 • oppdatert kunnskap som gir gode offentlige tjenester
 • redusert fravær
 • lavere vikarbehov
 • økt attraktivitet og bolyst
 • utvikling og samfunnsengasjement
 • miljøvennlig
 • lavere kostnad

For studentene

 • lokalt tilbud
 • lokal eksamen
 • kan ta utdanning ved siden av jobb, familie og fritid
 • slipper ekstra kostnader med reise -og opphold
 • kan planlegge sitt utdanningsløp over tid (permanente tilbud)
 • flere inspireres til å ta utdanning
 • del av et lærings- og studiemiljø, felles forelesninger, leseplass, gruppearbeid, etc
 • lavere kostnad (samme tilbud distribueres til alle sentrene)

For utdanningstilbyderne

 • økt antall studenter, større nedslagsfelt
 • økt gjennomføringsgrad (voksne=bevisste studenter)
 • tilpasset lokale/regionale behov
 • mindre behov for kartlegging
 • mindre behov for markedsføring
 • økt fokus/ressurser på undervisning
 • økt fokus på oppfølging av studentene
 • kontaktpunkt i kommuner/regioner
 • økt kunnskap om behov = nye tilbud?
 • lavere kostnad

For sentrale myndigheter

 • utdanning ut til hele befolkningen
 • opprettholder høyt utdanningsnivå i hele landet
 • økt vekst og utvikling i hele landet
 • optimisme og attraktivitet i hele landet
 • framtidsrettet bruk av teknologi
 • miljøvennlig
 • lavere kostnad