Vår visjon

Vår visjon er å gi hele landets befolkning lik mulighet til å ta utdanning, uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi.

For å nå dette målet, jobber vi for :

1. Stabile og forutsigbare rammevilkår for drift av lokale og regional utdanningssentre

2. Økt tilgang på gode fleksible og relevante utdanninger

3. Synliggjøre utdanningsentrenes viktige rolle og funksjon for kompetansutviklingen i distriktene (lokalsamfunnene)

4. Utdanningssentrene skal være en naturlig aktør og samarbeidspart i det norske utdanningssystemet.

5. En felles standard for kvalitet i utdanning

6. Bidra til samarbeid og nettverksbygging, lokalt, regionalt og nasjonalt

7. Høringsinstans for fleksible og desentraliserte utdanninger

 


1. Stabile og forutsigbare rammevilkår for drift av lokale og regionale

utdanningssentre i landet

 • få på plass en statlig grunnfinansiering med årlig tildelinger over
  statsbudsjettet

2. Økt tilgang på gode fleksible og relevante utdanninger

 •  etterspurte og relevante utdanningstilbud (alle nivåer)
 •  gjøre utdanningene tilgjengelig i hele landet
 •  gi hele befolkningen i landet like muligheter til å planlegge sitt utdanning og læringssløp uavhengig av jobb, familie og økonomi, nært der de bor
 • etablere en portal for fleksible (nettbaserte) utdanningstilbud (jfr. vår modell – Utdanning Norge)

3. Synliggjøre utdanningssentrenes viktige rolle og funksjon i distriktene

 • som møteplass, motor og megler i kompetanseutviklingen lokalt
 • tilrettelegger for livslang læring
 • sikre privat og offentlig næringsliv kompetent arbeidskraft
 • bidrar til attraktive bostedskommuner
 • kostnadseffektiv modell for å nå ut til hele befolkningen med utdanning

4. Utdanningssentrene skal være en naturlig aktør og samarbeidspart i det
norske utdanningssystemet

 • viktig distributør av ulike typer utdanning ut til distriktene
 • bindeledd mellom tilbydere og de som etterspør utdanning

5. Felles standard for kvalitet

 • kvalitet i utdanningstilbudene
 • kvalitet på fasiliteter og tjenester på lokale utdanningssentra
 • kvalitetsgaranti overfor myndigheter og utdanningsleverandører

6. Bidra til samarbeid og nettverksbygging, lokalt, regionalt og nasjonalt

 • utdanningstilbydere lokalt, regionalt og nasjonalt
 • kommuner og regioner
 • arbeidslivets organisasjoner

7. Være høringsinstans for fleksible og desentralisert utdanninger

 • utdanningsleverandører
 • sentrale myndigheter