Vår visjon

Visjon:
Gi hele landets befolking en reell mulighet til å ta etterspurt utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon og økonomi – hele livet.

Virksomhetsidé:
NU skal være en interesseorganisasjon som, på vegne av medlemmene, påvirker og samarbeider med myndigheter og kompetanse- og utdanningsleverandører, slik at målene nås. NU sin styrke er medlemmenes brede samfunnsmandat og lokale forankring.

NUs mål:

  1. Grunnfinansiering for drift av lokale utdannings- og studiesentra
  2. Økt tilgang på relevante og forutsigbare studietilbud for medlemmene
  3. Å være høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning
  4. Å sikre kvalitet og fasiliteter ved sentrene
  5. Å synliggjøre sentrene som en viktig aktør i det norske utdanningssystemet
  6. Å sikre at studietilbudene har god kvalitet og høy gjennomføringsgrad gjennom god tilrettelegging

 

Strategi:
NU skal aktivt arbeide for å påvirke myndighetenes politikk på alle nivåer. NU skal forholde seg aktivt til relevante politiske prosesser som utredninger, meldinger, utvalg, høringer o.l. I tillegg skal NU aktivt oppsøke relevante miljøer for å påvirke i ønsket retning. NU skal være brobygger og skape godt samarbeid i utdanningssektoren, med arbeidslivet og med myndighetene. Gjennom det kobles utdanningssektoren, arbeidslivet og utdannings- og studiesentrene slik at relevante tilbud utvikles og leveres.
NU skal arbeide for:

  • Forutsigbar statlig grunnfinansiering for utdannings- og studiesentrene
  • Incentiver for UH-sektoren, som inkluderer utdannings- og studiesentrene og bidrar til at tilbudet av fleksible og desentrale utdanninger øker
  • At landets utdannings- og studiesentre anerkjennes som en del av utdanningssektoren og som den foretrukne samarbeidspartneren for universiteter, høgskoler og fagskoler
  • At felles utfordringer tas opp i rett instans og løses til beste for medlemmene