Komiteens merknader

Deler av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker et søkelys på studiesentrenes rolle

I komiteens merknader til strukturmeldinga kan vi lese:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det er en svakhet at meldingen ikke omtaler landets mange utdannings- og studiesentre. Samtidig er omstillings- og kompetansehevingsbehovene store i hele landet, enten det er offentlig eller privat sektor, by eller land. Vi trenger derfor tiltak som bringer studiene dit folk bor, og som er fleksible. I dette feltet spiller utdanningssentrene en viktig rolle, og kan vise til gode resultater. Årlig tar tusenvis av ulike typer grunnutdanninger, etter- og videreutdanninger på alle utdanningsnivå. Studentevalueringer viser at studentene er godt fornøyd med faglig kvalitet, tilrettelegging og oppfølging, og en stor andel av disse igjen synes desentraliserte løsninger er bedre enn studier de har gjennomført på campus. Likevel er sentrenes rolle i den norske utdanningsflora høyst uklar. Noen er statlig finansiert, andre ikke. Mange kommuner er tilsluttet studiesentre, andre ikke. Tilbudene varierer sterkt. Det er behov for et nasjonalt initiativ, både for å klargjøre roller og for å utløse potensialet som ligger i studiesentrene.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en sak om studiesentrenes rolle i det fremtidige utdanningssystemet.»

Les alle merknadene her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-348/2/