Utdanningssentrene en verdifull ressurs for å holde hjulene i gang

Torhild Slåtto, styrerepresentant Norske Utdanningssentre, Oslo
May Tove Dalbakk, styreleder Norske Utdanningssentre, Tynset


Når skoler og universiteter er stengt på grunn av smittefare, kan studier og skolearbeid heldigvis gjøres hjemme, takket være kommunikasjonsteknologien. Uheldigvis er ikke alle like godt skodd til å undervise på nett. Det viser seg at det skorter på kapasitet både på teknologi og kompetanse. Det settes inn imponerende dugnader med digitale ressurser og råd og hjelp. Midt oppe i denne krevende situasjonen er det ekstra verdifullt med de som har benyttet fleksible og nettbaserte løsninger over lang tid, og som er dyktige på det. Utdanningssentrenes mangeårige erfaring med digitale studieformer og distribuerte utdanninger besitter kompetanse som nå kan være gull verdt for samarbeidspartnere ved fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner og andre.
– Vi vil kunne bidra til en vesentlig enklere implementering av nye, fleksible utdanningstilbud. Vi kan tilby et landsdekkende nettverk av lokale utdanningssentre for målrettede studenter, som ellers ikke ville kunne ta utdanning ut fra livssituasjon, sier styreleder i Norske Utdanningssentre, May Tove Dalbakk, daglig leder ved Tynset studie- og høgskolesenter.

KVANTESPRANG
Situasjonen ble endret over natta med vedtak om å stenge utdanningsinstitusjonene. I løpet av denne kriseperioden kan hele utdanningsbildet bli endret. Korona-situasjonen kan gi støtet til et kvantesprang hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologien for alvor tas i bruk i utdannings- og eksamensmodeller. Da må det bygges videre på de kompetansemiljøene som finnes, blant annet ved studie- og utdanningssentrene. Det åpner opp for nye studiemuligheter og samarbeidskonstellasjoner. Kanskje er vi allerede i gang med en dugnad også når det gjelder en framtidsrettet tilrettelegging for utdanning og livslang læring over hele landet.

GULLKANTET
Utdanningssentrene har vist gang på gang at de er et gullkantet kort for sine regioner. Høgskolesenteret i Kongsvinger vil fra høsten, blant mye annet, utdanne bærekraftsøkonomer, med Høgskolen i Innlandet som faglig ansvarlig. Det lokale næringslivet har meldt dette behovet. Studie- og høgskolesenteret på Tynset setter i gang fleksibel, desentral sykepleierutdanning fra høsten av i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Dette er et svar på det store sykepleierbehovet i regionen. Fire kull a 30 studenter tas opp de neste fire årene. Studiesenteret Vefsn har utviklet konseptet

«Klimavennlig kompetanse», som om kort tid vil ha et bredt kurstilbud rettet mot næringsliv, offentlig forvaltning og enkeltpersoner, med distribusjon via utdanningssentre over det meste av landet. Slik kan vi fortsette med eksempler. Interesseorganisasjonen Norske utdanningssentre (NU) har jobbet hardt for å få gehør for den jobben utdanningssentrene gjør. Det er solide argumenter for å gi dem driftsstøtte slik at de kan ha en forutsigbar økonomi. I Distriktmeldingen (Meld. St. 5 2019–2020) sies det med rene ord at det er behov for lokale og regionale utdanningstilbud, som holder nær kontakt med det lokale arbeidslivet. Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende viktig for distriktene, og utdanningssentrene spiller rollen som kartlegger, utvikler og leverandør.

SAMFUNNSBEREDSKAP
I dagens akutte smittesituasjon vil tusenvis av mennesker måtte oppholde seg hjemme. Det er viktig å holde utdanningshjulene i gang. For de som har helt eller delvis nettbaserte tilbud, kan dette gå greit. Her vil utdanningssentrene kunne fortsette på nett med undervisning og veiledning. Samlinger må legges om fra stedbasert til nettbasert.

Med regionale og lokale studiesteder, hvor hele eller deler av studiene gjøres nettbaserte, spares det også mye reising. Veldig bra for de som ønsker og trenger utdanning at de kan få tilgang til utdanningen lokalt eller regionalt. Dessuten er alt som kan kuttes ned av reising og kjørte kilometer en direkte plusspost i klimaregnskapet.

– Klarer vi å utnytte mulighetene som ligger i digitale løsninger, bør det være enklere å gjøre ting mer lokalt og klimavennlig enn før. Utfordringene vi stilles overfor i disse dager gir uttrykket «å sentralisere det en må og desentralisere det en kan» en konkret mening og ny dimensjon innen utdanningssektoren, sier Dalbakk.