Strategi for desentral og fleksibel utdanning, lansert i dag 17.06.21

Regjeringen gir et tydelig signal, men glemmer viktig bærebjelke

Regjeringen har i dag lansert sin strategi for desentral og fleksibel utdanning. Regjeringen ønsker å sette fart på utvikling av digitale, desentrale og fleksible utdanningsløp, og presenterer en rekke gode virkemidler for å nå målene.

– Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. Nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert ordning for studiesentre er blant tiltakene i en ny strategi, heter det i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Den søknadsbaserte ordningen innebærer at «studiesentre og lignende kan søke om finansiering for prosjekter og aktiviteter sammen med fagskole, høyskole og universitet».

Norske Utdanningssentre mener at strategien i all hovedsak representerer et viktig fremskritt i arbeidet med å gjøre utdanning tilgjengelig for flere. Regjeringen tar derimot ikke ansvar for å sikre norske utdanningssentres forutsigbare rammer for sin drift, og risikerer med det at et viktig ledd i systemet kommer svakere ut. En viktig bærebjelke mangler! Det blir fortsatt usikker og tidkrevende prosjektfinansiering for utdannings- og studiesentra.

I Norge finnes det et stort nettverk av lokale utdanningssentre som har lang erfaring i å utvikle og distribuere utdanning til mennesker, virksomheter og kommuner som ikke har tilgang på ordinære campusstudier. Det er et stort mangfold av studiemodeller som leveres gjennom utdanningssentrene, men ofte er det kombinasjonen av digitale ressurser fra universitet eller høgskole og lokal tilhørighet til et utdanningssenter, som utvikler gode studiemiljø og gir høy kvalitet.

Utdanningssentrene representerer en noe annet enn de potensielle nedsidene ved heldigitale studier uten økte kostnader eller administrasjon. Tvert imot vil utdanningssentrene bidra til god rekruttering, høy gjennomføringsgrad og god studiekvalitet, og bør derfor være en viktig del av systemet for distribusjon av desentrale og fleksible utdanninger.

Selv om det er positivt at Regjeringen vil gjøre det enklere for utdanningssentrene å få enkeltprosjekter finansiert er det likevel få grep som bidrar til å styrke den daglige driften av disse sentrene.

En satsing på utdanningssentrene er en kostnadseffektiv metode for å nå målene for læring hele livet, levende og attraktive regioner, en ambisiøs næringsutvikling og en utvikling av offentlig sektor i hele landet. Norske Utdanningssentre mener staten bør sikre utdanningssentrene nødvendig basisfinansiering og at sentrene får en tydelig og definert rolle i sektoren. En solid grunnfinansiering vil sette sentrene i stand til å overvåke og systematisere lokale kompetansebehov, utvikle nye desentrale utdanninger i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, og skape merverdi og utviklingsprosjekter på toppen av utdanningsvirksomheten.

Vegard Herlyng
styreleder i Norske Utdanningssentre
vegard.herlyng@inn.no

Mer om strategien https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/desentralisert-og-fleksibel-utdanning-ved-fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2861368/