Høring -Statsbudsjettet 2018

Norske Utdanningssentre, representert ved styreleder May Tove Dalbakk og styremedlem Vegard Herlyng, deltok på høringen til Kunnskaps – og Utdanningskomiteen, onsdag 01.11.17.
Følg høringen
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Hoeringssal2/11/01/Hoeringssal2-20171101-085607.mp4&msid=233&dateid=10004094

Vi hadde innspill i 2 saker:

1. Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring
2. Kap. 260/post 50, Universitet og høgskoler /bevilgning til arkivutdanningen på Tynset

1.  Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring
 I kapittelet om Kompetansepolitikk og livslang læring, programkategori 07.50/Strategier og tiltak (s. 159)  står følgende:

«Fleksibel utdanning omfattar desentralisert utdanning og nettbasert utdanning, Studiesentrenes rolle er betydelig for å nå ut til hele landets befolkning. «Regjeringa vil starte eit utgreiingsarbeid med sikte på å styrke dei nye folkevalde regionane og gi dei ansvar for å vareta oppgåver knytte til strategisk kompetansepolitisk kartlegging, planlegging og utvikling. Arbeidet skal vurdere ansvaret for studiesentra, kunnskapsparkar, studieverkstader o.l., inkludert finansieringsansvar og -rammer. Dette vil mellom anna bli vurdert i samband med ønsket om meir føreseielege finansieringsrammer for desse aktørane. Utgreiingsarbeidet vil bli gjennomført slik at endringar kan tre i kraft med regionreforma frå 2020.»

Norske Utdanningssentre ser med glede at det nå startes et utredningsarbeid  for å få avklart utdanningssentrenes roller og rammer i framtidig kompetansepolitikk. Samtidig er vi sterkt bekymret for at mange lokale studiesentre rundt i det ganske land i mellomtiden vil måtte gi opp sin virksomhet som følge av en uavklart rolle og økonomisk situasjon. Vi er redd for at «mens graset gror så dør kua! »

Norske Utdanningssentre ber med bakgrunn i dette om at det bevilges nødvendige midler over statsbudsjettet slik at disse lokale utdanningssentrene, som utgjør et betydelig nasjonalt nettverk, kan opprettholde sin virksomhet inntil roller, ansvar og finansiering er avklart.

Norske Utdanningssentre tilrår også at det legges klarere føringer for at høgskolenes og universiteters tildeling sikrer fleksible – og desentrale utdanningstilbud i samarbeid med lokale utdanningssentre. Nettopp for å sørge for at det over hele landet utdannes relevant og etterspurt arbeidskraft.

  1. Kap. 260/post 50, Universitet og høgskoler.
    Norske Utdanningssentre deltok på høringen til revidert nasjonalbudsjett 2017 i mai, jfr. vår nyhetssak
    «NILUS i høring på Stortinget«.I forslag til statsbudsjett 2018 foreslår Kunnskapsdepartementet følgende:»Stortinget vedtok midlar til arkivutdanning knytte til Helsearkivet på Tynset, som ligg under Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet (NTNU), i 2017, jf. revidert nasjonalbudsjett for 2017. For å følge opp dette foreslår Kunnskapsdepartementet ein auke på 2,1 mill. kroner på kap. 260 post 50 til NTNU».

    Norske Utdanningssentre anser en økning på kr. 2.1 mill som meget positivt, noe som vil bidra til en vellykket oppstart og gjennomføring av desentrale arkivstudier på Tynset. For å sikre at midlene bidrar til å dekke kostnadene hos begge parter anmoder vi komiteen om at 2,1 mill til desentral arkivutdanning spesifiseres å dekke administrasjon og tilrettelegging ved både NTNU og Tynset Studie – og høgskolesenter. En fordeling 60/40 vil være en rimelig fordeling ut fra studentenes lokale tilhørighet.