Distriktsmeldingen – levende lokalsamfunn for framtiden

DISTRIKTSMELDINGEN – LEVENDE LOKALSAMFUNN FOR FRAMTIDEN,
Meld. St. 5 (2019-2020).

Den nye Distriktsmeldingen, ble lagt fram 18.10.19, jfr. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/

Meldingen fokuserer bl.a. på kompetanse i distriktene. Vi synes det er svært positivt at regjeringen bruker utdanningssentrenes arbeidsmetoder (de 3 M-ene= møteplass, megler og motor)til grunn i sine anbefalinger for hvordan de nye regionene bør organisere kompetanseutviklingen i regionene, jfr. Kapittel 7.2.2. Større sammenheng mellom tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning.
Norske Utdanningssentre deltok på den muntlige høringen 30.01.20, jfr. høringsnotat og har i etterkant sendt et suppleringsnotat med klare anbefalinger for organisering og finansiering av utdanningssentrene, og tilrettelegging av utdanningstilbud i distriktene, jfr. Suppleringsnotat. Meldingen er nå til behandling i Kommunal – og forvaltningskomiteen, og komiteens innstilling blir sendt til Stortinget for videre debatt og godkjenning 26.03.20.

1. HØRINGSNOTAT
2 SUPPLERINGSNOTAT