Hva skal NILUS arbeide for ?

 1. Bedre rammevilkår for drift av lokale
  utdanningsentra
 2. Være en høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning
 3. Sikre felles norm for kvalitet
 4. Synliggjøre lokale utdanningsentra som en viktig aktør i det norske utdanningsystemet
 5. Bidra til samarbeid og nettverksbygging

1. Bedre rammevilkår for drift av lokale utdanningssentra

Dagens lokale utdanningssentra er i stor  grad finansiert av den enkelte kommune og prosjektmidler

Med sentral og forutsigbar finansiering kan det  enkelte utdanningssenter bruke mer ressurser på tilrettelegging av etterspurte studier og studentrettet virksomhet

2. Være høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning    

 • sentrale myndigheter
 • utdanningsleverandører 

3. Sikre felles norm for kvalitet

 • utdanningstilbud, fasiliteter, tjenester og kvalitet på lokale utdanningssentra
 • kvalitetsgaranti overfor myndigheter og utdanningsleverandører

4. Synliggjøre lokale utdanningssentra som en viktig aktør i det norske utdanningssystemet ved å   

 • Tilby etterspurt utdanning i distriktene 
 • Sikre offentlig og privat næringsliv kompetent arbeidskraft
 • Tilrettelegge for livslang læring og lik rett til utdanning   
 • Bidra til attraktive bostedskommuner
 • Kostnadseffektiv modell for å nå ut til hele befolkningen med utdanning

5. Samarbeid og nettverksbygging med

 • Utdanningstilbydere
 • Kommuner og regioner
 • Arbeidslivets organisasjoner

6. Organisering

 • NILUS ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av 5-7 medlemmer, hvorav 1-2 velges av og blant studiesenterledere fra medlemskommunene.

7. Finansiering

 • Gjennom årlig medlemsavgift.

  Kommuner med under 10.000 innbyggere: kr  5.000,- 
  Kommuner med over 10.000 innbyggere: kr  10.000,-

 

Relevant forskning: Les her